Winkelwagen

Producten

Leveringsvoorwaarden


                       

WWW.NAMETAG.NL ,  WWW.LOEPHELDER.NL en WWW.SNELHEIDSMETING.NL zijn onderdeel van : Nametag te Rhoon

Bank: ING 5191864 t.n.v. Nametag te Rhoon
BIC-code INGBNL2A
IBAN-nummer NL53 INGB 0005191864
Kamer van koophandel nummer: 24379394
BTW nr.NL131170910

Algemene voorwaarden: 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
-"Webwinkel" : Nametag, Loephelder en snelheidsmeting, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24379394. 
-"Afnemer": de potentiële afnemer van zaken en/of diensten van de Webwinkel. 

Artikel 1. Algemeen 
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door de Webwinkel, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is. 
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door de Webwinkel uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro's (€),omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd worden aangegeven.
4. de Webwinkel is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. 
5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Nametag zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst. 

Artikel 2. Offertes / internetbestelling
1. de Webwinkel is slechts aan een offerte internetbestelling gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer en Nametag wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld. 

Artikel 3. Overeenkomst 
1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen. 
2. de Webwinkel behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren. 
3. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Nametag het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

Artikel 4. Levertijd 
1. Alle door de Webwinkel genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan de Webwinkel bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Nametag schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden. 
2. Overschrijding van de door de Webwinkel opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst. 
3. In geval de Webwinkel de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van de Webwinkel op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. 
4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft de afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden zonder opgevan van reden. Hiervoor dient de afnemer een e-mail, fax of brief aan de Webwinkel te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd. 

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst 
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Nametag zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen. 
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal de Webwinkel de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de Webwinkel daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft. 
4. In afwijking van lid 3 zal Nametag geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Nametag kunnen worden toegerekend. 

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding 
1. In geval van tussentijdse opzegging heeft de Webwinkel naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden. 
2. De vorderingen van de Webwinkel op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan de Webwinkel ter kennis gekomen omstandigheden de Webwinkel goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien de Webwinkel de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 
3. In de hierboven genoemde gevallen is de Webwinkel bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van de Webwinkel schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 7. Afkoelingsperiode 
1. Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met de Webwinkel te ontbinden. De afnemer hoeft hiervoor geen reden op te geven. 
2. Indien de afnemer de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan de Webwinkel te melden. De klant dient het product - na overleg met de Webwinkel - te sturen naar een door de Webwinkel vastgesteld retouradres. Uitsluitend audio/video/software waar de VERZEGELING van verbroken is mogen worden uitgesloten van retourrecht. De de afnemer mag een product in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het product dient nog in nieuwstaat te verkeren en voor u wederom als nieuw verkoopbaar te zijn.  De afnemer dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. 
3. Indien de afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met de Webwinkel ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal de Webwinkel deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat de Webwinkel het door de afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan de afnemer terugbetalen. de Webwinkel behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van de Webwinkel of de leverancier van het product) is beschadigd. 
4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van de Webwinkel schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal de Webwinkel de afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. de Webwinkel heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden. 

Artikel 8. Uitvoering 
1. de Webwinkel zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de Webwinkel, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

Artikel 9. Vergoeding 
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de lid 3 van dit artikel. 
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. 
3.Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht of anders als dit wordt overeengekomen.

Artikel 10. Betaling 
1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling. 
2. Als de Afnemer een factuur van Nametag niet binnen 30 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Nametag op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 11. Garantie 
1. De garantie is vastgesteld op 14 dagen, waarbij Nametag in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kan de afnemer de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van de Webwinkel tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten,alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst. 
2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van de Webwinkel, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens de Webwinkel heeft voldaan. 
3. Ingeval de Webwinkel de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van de Webwinkel op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. 

Artikel 13. Overmacht 
1. Indien de Webwinkel door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. 
2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als de Webwinkel als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben 
3. de Webwinkel zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen. 

Artikel 14. Gebreken; Klachttermijn 
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk (e-mail of brief) te worden gemeld aan de Webwinkel. 
2. Indien een klacht gegrond is zal de Webwinkel de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen. 

Artikel 15. Toepasselijk recht 
1. Op elke overeenkomst tussen de Webwinkel en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. Verhuur van materialen
1. De bepalingen van dit artikel zijn tevens toepasselijk indien WEBWINKEL zich verbindt tot verhuur van materialen.
2. Afnemer draagt zorg voor het vervoer van de gehuurde materialen van en naar de ruimte waarin het evenement plaats vindt, alsmede voor de plaatsing, de installatie van de gehuurde materialen, tenzij partijen anders overeenkomen.  
3. Afnemer  draagt zorg dat de gehuurde materialen op het tijdstip dat met WEBWINKEL overeengekomen is voor het ophalen door WEBWINKEL of retournering door Afnemer aan WEBWINKEL van die materialen, gereinigd zijn en dat deze zich in goede staat bevinden. Indien de materialen niet op het overeengekomen tijdstip voor het ophalen gereed zijn of niet tijdig worden geretourneerd dan is Afnemer per dag dat de materialen te laat ter beschikking staan aan WEBWINKEL tweemaal de daghuur (zijnde de huurprijs omgerekend per dag dat de materialen gehuurd zijn) van de betreffende materialen verschuldigd, onverlet overige door WEBWINKEL geleden en te lijden schade.
4. Afnemer heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, niet het recht de gehuurde materialen wederom te verhuren of anderszins in gebruik aan derden af te staan.
5. Afnemer is aansprakelijk voor schade als gevolg van tenietgaan, vermissing of beschadiging van de gehuurde materialen tijdens de huurperiode. Afnemer is verplicht zich bij het in ontvangst nemen van de gehuurde materialen te overtuigen van het juiste aantal en de juiste hoedanigheid van de gehuurde materialen. Van eventuele gebreken dient Afnemer bij ontvangst aantekening (te doen) maken op de afleveringsbon. Bij gebreke hiervan zal WEBWINKEL geacht worden de juiste materialen in de overeengekomen aantallen en in goede en onbeschadigde staat te hebben verhuurd. In geval van tenietgaan, vermissing of beschadiging van gehuurde materialen dient Afnemer aan WEBWINKEL de kosten van vervanging van deze materialen door nieuwe materialen te vergoeden. De alsdan te betalen vergoeding geschiedt zo veel mogelijk tegen vooraf vastgestelde prijzen.
6. Afnemer zal de gehuurde materialen slechts gebruiken overeenkomstig hun normale bestemming. Afnemer vrijwaart WEBWINKEL voor aanspraken van derden wegens elk ander gebruik van de gehuurde materialen dan overeenkomstig de normale bestemming of wegens onzorgvuldig gebruik.
7. Afnemer zal de materialen nooit gebruiken voor / in verkeersdoeleinden zonder schriftelijke toestemming van de desbetreffende wegbeheerder.
8. WEBWINKEL is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van of in verband met het gebruik van de gehuurde materialen, behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van WEBWINKEL.
9. WEBWINKEL is gerechtigd een Overeenkomst niet, niet verder of slechts gedeeltelijk uit te voeren, indien de weersomstandigheden of weersverwachtingen naar haar oordeel dusdanig zijn, dat beschadiging van materialen van WEBWINKEL te vrezen valt. In dit geval is WEBWINKEL niet tot enige schadevergoeding gehouden en zal Afnemer de huurprijs niet c.q. slechts naar evenredigheid van het uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst verschuldigd zijn.
10. WEBWINKEL kan Afnemer te allen tijde verzoeken om het stellen van zekerheid in de vorm van storting van een waarborgsom voorafgaand aan levering van het gehuurde. Na retourontvangst van het gehuurde wordt de waarborgsom gerestitueerd onder aftrek van de nog verschuldigde bedragen en/of schadevergoeding en/of kosten.
11. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WEBWINKEL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat dele noodzakelijk zijn) voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan WEBWINKEL worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WEBWINKEL zijn verstrekt, heeft WEBWINKEL het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Afnemer in rekening te brengen.
12. WEBWINKEL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat WEBWINKEL is uitgegaan van door Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
13. Beide partijen kunnen te allen tijde de Overeenkomst schriftelijk annuleren. Annulering heeft de hieronder omschreven gevolgen.
14. Indien een annulering geschiedt 1 werkdag voor de (eerste) dag waarop de Overeenkomst zou worden uitgevoerd, zal Afnemer slechts gehouden zijn tot betaling van administratiekosten tot een bedrag van € 50,-..